Alapszabály

 

 

 HUMÁN  SZAKEMBEREK

ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLYA

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

      

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az Egyesület neve: Humán Szakemberek Országos Szövetsége.
 2. Az Egyesület neve idegen nyelven: Association of HR Professionals  3. Az Egyesület rövidített neve: HSZOSZ (A továbbiakban: Szövetség).
 3. A Szövetség székhelye:  1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.
 4. A Szövetség alapítási éve: 1993. (Mint a Humán Menedzser Kamara jogutódja)
 5. A Humán Szakemberek Országos Szövetsége jogi személy. Önkéntes úton szerveződött, független, érdekképviseleti és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezetekre vonatkozó előírásai szerint működő szakmai-társadalmi szervezet, mely vagyoni jogokat szerezhet, vagyoni kötelezettségeket vállalhat.
 6. A Szövetség emblémája: kör alakban egy négyzet, amelyben emberalak látható, a bal oldalán félkörben piros-fehér-zöld színű „szivárvánnyal”, ami egyben a humán tevékenység jelképe is.
 7. A Szövetség bélyegzője (pecsétje): kör alakú, melyben a Szövetség emblémája, illetve a HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (félköríves) felirat olvasható.
 8. A Szövetség on-line hírlevelet működtet. 
 9. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA

 

 1. A Szövetség a következőket végzi:

-  tudományos tevékenység, kutatás,

-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-  konferenciák, és workshop szervezése,

-  a különböző kutatások és konferenciák anyagainak kiadása és terjesztése,               

-  a határon túli magyar HR szakemberek integrációjának elősegítése.  

 1. Az emberi erőforrás szakterületen működő, a Szövetség alapszabályát elfogadó szakemberek és szervezetek összefogása, képviselete.
 2. A Szövetség a humán menedzsmenttel foglalkozó - korszerű elméleti és gyakorlati ismerettel és tapasztalattal rendelkező - szakembereknek a közössége. Feladata a hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” HR szakemberekhez és az érdeklődőkhöz eljuttatása, így hozzájárulni az emberi erőforrás megbecsüléséhez. Elősegíti érték-előállító kompetenciák fejlesztését és kiemelten hozzájárul nemzetgazdaságunk felemelkedéséhez.

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége a fenti feltételezésekből kiindulva küldetésének tekinti:

a)    olyan nyitott szervezet létrehozását, fenntartását, melynek területi klubjaiban, tagozataiban lehetősége lesz a humán szakembereknek tapasztalatcserére, aktuális feladatok megbeszélésére, értelmezésre, állásfoglalások kialakítására és közzétételére a médiában,

b)    a legújabb tudományos eredmények terjesztését, megismertetését, melynek érdekében évente roadshow szerűen, mindig más egyetemi városban kedvezményes térítési díjú konferenciákat szervez,

c)    igény szerint, elsősorban közösen benyújtott pályázattal elnyert anyagi támogatás terhére végzett tanácsadást, elsősorban a magyar tulajdonú kis és közepes méretű vállalkozásoknak, valamint a közigazgatásnak,

d)    a jövő generáció magas színvonalú szakmai képzését, elhelyezkedésének segítését, ezért kiemelten foglalkozik a körükben végzett szakmai, tanácsadói, és szervezői feladatokkal.

 1. A Szövetség tagjainak szakmai, gazdasági érdekképviselete.
 2. Az emberi erőforrással kapcsolatos kutatások, fejlesztések és képzések kezdeményezése, támogatása és aktív közreműködés a megoldások kidolgozásában.
 3. Az emberi erőforrással összefüggő szakmai kérdésekben állásfoglalás kialakítása, ajánlások kidolgozása a gazdasági, közigazgatási, közszolgálati és a non-profit területeken jelentkező humán feladatok megoldására – az elmélet és a gyakorlat egysége alapján.
 4. Együttműködés mind a hazai, mind a nemzetközi életben tevékenykedő – hasonló jellegű – szervezetekkel a szakma identitása és általános fejlődése (fejlesztése) érdekében.
 5. Szakmaetikai kérdések rendezésének elősegítése.
 6. A bachelor- és mesterképzésben, továbbá a PhD képzésben folyó emberi erőforrás képzés szakmai támogatása, az illetékes szervezetekkel való együttműködés keretei között.
 7. Információs rendszer működtetése.
 8. Tagjainak kedvezményes szolgáltatások nyújtása, szakmai tanácsadás nem szövetségi tagok részére.

 

III. A SZÖVETSÉG FELADATAI

 

 1. A Szövetség szükség esetén egyeztetést kezdeményez a kormányzatnál és a társadalmi, érdekképviseleti szervezeteknél, valamint a társadalmi-szakmai fórumokon az emberi erőforrás területén felmerülő kérdésekben.
 2. Szakmai érdekegyeztetést végez, és állást foglal humánpolitikai kérdésekben.
 3. Védi és képviseli tagjainak érdekeit a célokban megjelölt területeken.
 4. Támogatja az emberi erőforrások menedzselésére irányuló különböző szintű kezdeményezéseket, azokhoz szakmai ajánlásokat ad.
 5. Segítséget nyújt a humán szakma kiemelt rétegeinek: hallgatók és fiatal szakemberek problémái megoldáshoz, és támogatja a gyakorlottabb szakemberek tapasztalatainak megismertetésére és hasznosítására történő kezdeményezéseket.
 6. Kiemelten kezeli a Szövetség égisze alatt működő humán-klubok országos hálózattá bővítését, szakmai műhelyekké történő fejlesztését. 
 7. Vállalkozási tevékenységet csak társadalmi céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Szövetség nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. A Szövetség az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységvégzésére jogosult. A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
 8. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
 9. Aktív információs tevékenységet fejt ki – konkrét akciók szervezésével, sajtó és PR munkával a Szövetség megismertetése, tagjai szakmai informáltságának javítása érdekében.  

 

IV.          A SZÖVETSÉG TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. A Szövetség tagságát:

a) rendes tagok; 

b) pártoló tagok; 

c) tiszteletbeli tagok; 

d) örökös tagok alkotják. 

1.2  A Szövetség rendes tagja lehet minden olyan érdeklődő, aki: 

a) a Szövetség célkitűzéseivel egyetért; 

b) az Alapszabályban rögzítetteket elfogadja; 

c) a Szövetség munkájában tevékenyen részt vesz és a közgyűlés által meghatározott és nyilvánosan kihirdetett összegű tagsági díjat évente, az első negyedév végéig befizeti.   

1.3  A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki (amely) a Szövetség céljaival egyetért és a Szövetséget anyagilag is támogatja 

1.4  .A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki (amely) a hazai és az egyetemes humán tudomány területén kiemelkedő eredményeket ért el, az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását tevékenységével jelentős mértékben elősegíti. A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés dönt.  

1.5  A Szövetség örökös tagja lehet az a személy, akit a Szövetségben huzamosabb ideig végzett kiemelkedően eredményes munkájáért (min. 20 év) a soros közgyűlés az elnökség javaslatára örökös tagnak (egy időben legfeljebb 5 fő) megválasztott. 

 1. A Szövetség rendes tagja lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely):

2.1 Az emberi erőforrás menedzselésében, annak fejlesztésében, az e szakterülethez tartozó tudományokban és társtudományokban elméleti és/vagy gyakorlati tevékenységet folytat;

2.2 Teljesíti tagdíjfizetési és adatszolgáltatási kötelezettségét;

2.3 A 2.1 és 2.2 pontokban felsoroltakkal és a Szövetség Alapszabályával  egyetért, és azt elfogadja;

2.4 Olyan gazdasági szervezet, vagy állami-társadalmi intézmény, amely a célok és feladatok megvalósításában részt vesz.

 1. A rendes tagsági viszony „Belépési nyilatkozat” kitöltésével és a Szövetség Elnökségének elfogadó döntésével illetve nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 2. A pártoló tagságról a „Belépési nyilatkozat” benyújtását követő soron következő közgyűlés dönt.  A pártoló tagsági viszony a tagfelvételről szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjával jön létre. Az örökös és a tiszteletbeli tagság az erre megválasztott személynek a közgyűlésen tett, vagy a Szövetségnek írásban megküldött elfogadó nyilatkozata esetén a megválasztásról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjával jön létre. A rendes tag belépési kérelmének elutasítása esetén a Közgyűlésnél fellebbezésnek van helye. A pártoló, tiszteletbeli és örökös tag belépési kérelmének, illetve megválasztásának elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye.

5. A tagsági viszony megszűnik:

–        a tag kilépésével, mely létrejön az Elnökség elnökéhez történő írásos bejelentést követő hónap 1-jétől; 

–        a tag kizárásával, mely döntést az Elnökség javaslatára a Közgyűlés hozhat meg, 

–        a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

–        a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, melyről a közgyűlés dönt, a tagdíj (fizetési kötelezettsége ellenére) egy éven túli – egyeztetett halasztás nélküli – nem fizetése esetén.

5.1 A tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, illetve a pártoló, tiszteletbeli és örökös tag által önként vállalt kötelezettség nem teljesítése, valamint a tiszteletbeli, örökös tagságra való méltatlanná válás esetén a taggal szemben bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti kizárási eljárás megindítását.

 5.2 A tag kizárására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez kell bejelenteni. A kizárás elrendelésére irányuló eljárást az Elnökség folytatja le, melynek során az érintett személyeket meghallgatja, a tényállást tisztázza, az eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel, és dönt a Közgyűlés elé terjesztés kérdésében. A kizárási javaslatot és annak indokolását az Elnökség köteles a közgyűlés elé terjeszteni.  A Közgyűlés az Elnökség javaslatát köteles 90 napon belül megtárgyalni és a kizárásról az érintett személy meghallgatása után dönteni. A kizárásról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz,

          5.3 .A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot öt munkanapon belül a taggal írásban igazolt módon közölni kell.

     5.4 A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a kizárást kimondó határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szövetség székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

 1. A Szövetség, tagjairól nyilvántartást vezet.
 2. Arendes tag jogai:

7.1.   Regisztrációs és tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítése esetén tanácskozási és szavazati joggal vesz részt a klub (tagozat) rendezvényein, a szövetségi választásokon;

7.2.   Az Alapszabályban meghatározott módon választhat, illetve küldöttnek, tisztségviselőnek, testületi szerv tagjának választható;

7.3.   Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait;

7.4.   A Szövetség rendestagjai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt, panaszt tehetnek a Szövetség működésével kapcsolatban, amelyre az érintett szervezet, vagy tisztségviselő köteles érdemben, a beadástól számított 30 napon belül nyilatkozni;

7.5.   Jogában áll a Szövetség rendezvényein szakmai álláspontját képviselni;

7.6.   A Szövetség minden tagját megilleti érdekeinek képviselete, – érdeksérelem esetén – a védelme;

7.7.   A Szövetség irataiba betekinthetnek;

7.8.   A Szövetség tagjait a szövetségi tevékenységek terén – az Elnökség által – meghatározott kedvezmények illetik meg;

7.9.   A Szövetség minden rendes tagját egyenlő jogok – másokkal egyenrangú – egy szavazat illeti meg. A tiszteletbeli tagok jogállására a IV/5. pontban leírtak az irányadók.  (A jogi személyek képviselőiken keresztül tehetnek eleget e joguknak.)

 1. A Szövetség tiszteletbeli és pártoló tagja – illetve a rendes tagsági viszonnyal nem rendelkező örökös tag - tisztségre nem választható, és szavazati joggal sem rendelkezik, azonban a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

 

 1. A tag kötelezettségei:

9.1.   Minden tag kötelessége az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, erkölcsi kötelessége a Szövetség céljainak támogatása, a Szövetség tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatainak legjobb tudása szerinti ellátása, a Szövetség által meghatározott etikai normák betartása,  Szövetség tagjaival való együttműködés, korrekt, segítőkész szakmai és emberi kapcsolatok kiépítése.

9.2.   A rendes tag köteles a Szövetség munkájában részt venni, a részére megállapított tagdíjat megfizetni. 

9.3.   A pártoló tag köteles az önként vállalt anyagi támogatást megfizetni.

9.4.   A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

 

V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

 

 1. A Szövetség szervezetét az alábbi szervek alkotják:

1.1   A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés:

1.2   A Szövetség ügyvezetését ellátó szerv az Elnökség.

1.3   A Szövetség további szervei:

-            Felügyelő Bizottság

-            Etikai Bizottság

-            Klubok

-            Tagozatok

1.4   A Szövetség szervei nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel.

 1. A Közgyűlés

2.1   A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés nem nyilvános.

2.2   A Közgyűléstévente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyötöde az ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy ha a Bíróság az ügyészség megkeresésére összehívattatja, valamint ha a Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja. A Közgyűlést a székhelytől eltérő – az elnökség döntése szerinti – helyszínre is össze lehet hívni.

A Szövetség elnöke köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

2.2.1. a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

2.2.2. a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

2.2.3. a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

2.3   A Közgyűlést a Szövetség elnöke, (akadályoztatása esetén a főtitkár), írásbeli meghívó kiküldésével hívja össze. A meghívót a tagoknak legalább 15 nappal az ülés előtt kell kézhez kapniuk. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. A közgyűlés levezető elnökének személyére a

Szövetség elnöke tesz javaslatot a közgyűlésnek, ami egyszerű szótöbbséggel kerül szavazásra.

2.4   A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést – az eredeti közgyűlés időpontját legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra kell összehívni, a megismételt közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, valamint a tagoknak szóló azon figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjai tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, rögzíteni kell az eredeti közgyűlési meghívóban.

2.5   A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatainál az egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezés semmis. A közgyűlésen a résztvevők alacsonyabb számára tekintettel állandó szavazatszámlálók nem kerülnek megválasztásra, a szavazatok számlálását a levezető elnök végzi, kivéve a titkos szavazás esetét. Titkos szavazás szükségessége esetén a közgyűlés a levezető elnök javaslatára három fő eseti szavazatszámlálót választ, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással.

2.6   Személyi kérdésekről történő szavazás esetén arról, hogy az titkos, vagy nyíltlegyen, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

2.7   A Közgyűléskizárólagos hatáskörébe tartoznak:

      a)Egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással:

                az  elnökség  mandátumára  szóló  hosszú  távú  program, valamint

                 a tárgyévre vonatkozó feladatterv elfogadása, 

–        az éves költségvetés elfogadása,

–        az Elnökség, a Felügyelő és Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

–        a tagsági díj összegének meghatározása;

–        az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

–        a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

    b) Minősített (2/3-os) többséggel, titkos szavazással:

– a Szövetség elnökének (1 fő), főtitkárának (1 fő), alelnökeinek (2 fő), az Elnökség további 3 tagjának (összesen 7 fő), a Felügyelő és az Etikai Bizottság elnökének (1-1 fő) és tagjainak (2-2 fő) megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk, vagy ennek hiányának megállapítása. A megválasztásra és visszahívásra jelenlévő tag esetén kerülhet sor.

          c) Minősített (a résztvevők 3/4-es) többséggel, nyílt szavazással: 

–        a Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása,

–        a Szövetség éves jelentésének elfogadása, 

d)  Minősített (a szavazati joggal rendelkezők 3/4-es) többséggel, nyílt szavazással Szövetség céljának módosításához, megszűnésének, más szövetséggel, egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint szétválásának kimondása;

e)  Minden egyéb – nem kizárólagos hatáskörébe tartozó – kérdésekben a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt;

f)   A Szövetség „Szakmai életmű-„ és „Szakmai díj”-át odaítélő eseti javaslattevő és előterjesztő csoport elnökét és tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg, a levezető elnök javaslata alapján.

2.8   A tisztségviselők visszahívását a tagok egyötöde, a Közgyűléshez intézett írásos nyilatkozatában kezdeményezheti. 

2.9   A közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.

2.10             Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

2.11             Ha bármelyik tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az Elnökségnek össze kell hívnia.

2.12             A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

2.13             A tagok személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen, amennyiben ennek feltételei biztosítva vannak és az Elnökség a közgyűlés ilyen módon történő megtartását a meghívóban közli (konferencia-közgyűlés). Azoknak a tagoknak, akik a közgyűlésen történő személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Szövetségnek. Azokat a tagokat, akik e szándékukról a Szövetséget határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

2.14             Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Szövetségnél felmerülő költségeket a Szövetség viseli, azok a tagokra nem háríthatók át.

2.15             Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a tagok legalább 5 százaléka a közgyűlési meghívó kézhezvételétől 5 napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

2.16             A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó tagok szavazati jogosultságát ellenőrizni kell. Közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a tagot megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

2.17             A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnökség hitelesít.

 1. Az Elnökség

3.1   Közgyűlések közötti időben a Szövetség tevékenységét az elnökből az 1 (egy) főtitkárból, 2 (két) alelnökből és 3 (három) elnökségi tagból álló, összesen 7 fős Elnökség irányítja és ellenőrzi. Az Elnökség mandátuma 3 évre szól. A két választás között megüresedő helyek betöltéséről a Szövetség következő Közgyűlésén tartott választással dönt.

Nem lehet vezető tisztségviselő:

-     akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

-     akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak (az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet),

-     az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

3.2   Az Elnökség az általa elfogadott ügyrend alapján, valamint meghatározott munka és ütemterv szerint tevékenykedik. A Közgyűlésnek tevékenységéért felelősséggel és beszámolással tartozik. 

3.3   Új klub, tagozat alakulása esetén annak  vezetői az elnökségi ülés állandó meghívottai.

3.4   Az Elnökséget szükség esetén, de legalább évente négyszer össze kell hívni. Az elnökségi ülés akkor is összehívható, ha az elnökség tagjai 2/3-os többségével azt kérik.    

3.5   Az Elnökség tagjait a Közgyűlés kétharmados szavazati többséggel, titkos szavazással választja. Az első fordulóban 2/3-os szavazatarányt el nem ért helyekre a második fordulóban egyszerű szavazatsorrenddel lehet bekerülni. 

3.6   Az Elnökség üléseit az elnök írásbeli meghívó kiküldésével hívja össze, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait. A meghívót az elnökség tagjainak legalább 10 nappal az ülés előtt kell kézhez kapniuk. A levezetés az elnök, akadályoztatása eseténaz erre kijelölt elnökségi tagfeladata. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 50%+1 fő jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel – nyílt szavazással – hozza.   

3.7   Az Elnökség ülései nyilvánosak, az egyes napirendi pontokhoz vagy a teljes napirendhez tanácskozási joggal a téma szakértői is meghívhatók. A Felügyelő és az Etikai Bizottság elnöke, illetve az FB és az EB tagjai az Elnökség állandó meghívottjai.

3.8   A Szövetség Elnökségének feladata és hatásköre:

a)    irányítja a Szövetség tevékenységét, koordinálja a feladatok ellátását,

b)    előkészíti a Közgyűlést, részt vesz a közgyűlésen és választ ad a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre.

c)    Elkészíti és elfogadja a Szövetség munkaprogramját, és a Közgyűlés elé terjeszti, elkészíti, és a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves jelentését, éves tevékenységéről, gazdálkodásáról, a költségvetés megvalósulásáról szóló beszámolót,

d)    dönt az új tagok felvételének kérdésében,

e)    előkészíti a Szövetség tiszteletbeli tagjára vonatkozó javaslatokat,

f)     kezdeményezi a szövetség tagjai sorából történő kizárást,

g)    a Szövetség költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri, időszakosan értékeli,

h)   a tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot elkészíti, és a közgyűlés elé terjeszti,

i)     állandó vagy eseti munkabizottságokat hoz létre, működésüket koordinálja.

3.9   Az Elnökség tagjai:

 

Név

Anyja neve

Tisztség

Lakcím

Dr. Poór József

Harai Mária

elnök

1024 Budapest, Káplár u. 15-17.

Dr. Hegedüs Henrik

Vásár Teréz

főtitkár

5000 Szolnok, Lovas István u. 18. 2/12

Dr. Hunyadi Barta Zsuzsanna

Szerényi Julianna

alelnök

2616 Keszeg, Alkotmány utca 27.

Dr. Szabó Szilvia

Gondos Piroska Mária

alelnök

2096 Üröm, Damjanich u.30/A

Frajna Piller Annamária

Radics Anna

eln. tag

1032 Budapest, Zápor út 82.

Dr. Chaudhuri  Sujit 

Hengel Tamara 

eln. tag

1172 Budapest VI. utca 31.

Török Attila

Dundics Klára

eln. tag

2310 Szigetszentmiklós, Kolozsvári u.42.

 

 1. Felügyelő Bizottság /FB/

4.1   A Közgyűlés megválasztja, vagy visszahívja a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait megállapítja az FB elnökének és tagjainak díjazását, vagy ennek hiányát. 

4.2   A Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő. (Nem lehet az FB tagja, 

-   akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá

-   aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.)

4.3   A Felügyelő Bizottság a Szövetség működésének, pénzügyi gazdálkodásának szabályosságát és célszerűségét, a szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrző szerve, munkájáról a Közgyűlésnek tartozik beszámolással.

a) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet  tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

– a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

– a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

b) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  

4.4   A Felügyelő Bizottságot szükség szerint, de legalább évente kétszer össze kell hívni. A bizottság üléseit az elnök, írásbeli meghívó kiküldésével hívja össze, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait. A meghívót a bizottság tagjainak legalább öt nappal az ülés előtt kell kézhez kapniuk.

-     A levezetés az elnök feladata.

-     A bizottság határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges. A bizottság határozatait egyhangúlag, nyílt szavazással hozza.   

4.5   A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

4.6   Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

(akivel szemben)

a)  a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,

b)  az Elnökség elnöke vagy tagja,

c)  a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

d)  a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

e)  aki vagy akinek hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

4.7   A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  

4.8   A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Név

Anyja neve

Tisztség

Lakcím

Füsti Molnár Ágnes

Bodé Margit

elnök

1165 Budapest, Hunyadvár u. 55.

Balogh Mihályné

Nemes Ilona

tag

6728  Szeged, Lajta u 16.

Dworák István

Tóth Erzsébet

tag

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 33.

 

 1. Etikai Bizottság /EB/

5.1   A Közgyűlés megválasztja, vagy visszahívja az Etikai Bizottság elnökét és tagjait, 

5.2   Az Etikai Bizottság létszáma 3 fő.

5.3   Az Etikai Bizottság a Szövetség etikai ügyeinek kivizsgálására hivatott testületi szerv:

a) dönt az etikai vétségek elbírálásáról, (többek között: )

-          szakma etikai vétség,

-          a testületek által hozott határozatok végre nem hajtása, illetve azok ellen történő nyílt és/vagy burkolt fellépés,

-          határozatok végrehajtásának akadályozása,

-          a szövetség, a tagjai, illetve vezető tisztségviselőiről rossz hírek keltése, vagy csatlakozás olyan személyekhez, akik ezt teszik.

b) kezdeményez, és állást foglal a szövetséget érintő etikai kérdésekben,

c) észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a Szövetség Elnökségét.

            Az Etikai Bizottság az ügy tudomására jutásától számított 45 napon belül hozza meg határozatát az ügyben. Az EB határozata akkor tekinthető elfogadottnak, (érvényesnek),ha a Bizottság legalább két  tagja a határozat mellett (annak elfogadásáról „igen” szavazattal) szavaz.

5.4   Az Etikai Bizottság döntése ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Etikai Bizottság a döntését öt munkanapon belül közli az érintettel postai úton, amire az érintett a fellebbezését a Közgyűléshez a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül nyújthatja be. A fellebbezésről a Közgyűlés – annak benyújtását követő 90 napon belül - egyszerű szótöbbséggel határoz. A közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. Az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szövetség székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

5.5   Az Etikai Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolással.

 1. A Szövetség területi szervei: a klubok, ágazati szervei: a tagozatok

6.1   A Szövetség tagjai az ésszerű működés és joggyakorlásuk elősegítése érdekében klubot alakíthatnak az Elnökség utólagos tájékoztatásával.

6.2   A klub a Szövetség azon meghatározó egysége, amely a tagok közvetlen személyes részvételének fóruma.

6.3   A klub önálló szakmai programokat szervez tagjai számára, és nyitott a térségben dolgozó és a Szövetség tevékenysége iránt érdeklődő minden szakember számára.

6.4   A klubok működését a Klubvezető irányítja. A Klubvezetőt a klubok a Szövetség klubhoz csatlakozott tagjai közül nyílt szavazással választják meg.

6.5   A klub a Szövetség érdekeit érvényesíti a helyi szakmai közéletben. Az Elnökség megbízásából kapcsolatot tart a helyi intézményekkel és civil szervezetekkel.

6.6   Legalább 10 fő kezdeményezésére az Elnökség tagozatot hozhat létre. A tagozat vezetőjét a Szövetség tagozathoz csatlakozott tagjai közül, nyílt szavazással választják meg 

6.7   A tagozatok szakmai kötődésű szerveződések (pl.: közigazgatási, közszolgálati, civil szféra képviselői, vállalkozói, oktatási-képzési stb.).

6.8   A tagozatok féléves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.    

 1. A Szövetség vezető tisztségviselői a Szövetség elnöke és főtitkára, alelnökök, illetve az Elnökség tagjai

7.1   A Szövetség tisztségviselői

a) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai

b) az Etikai Bizottság elnöke és tagjai

c) a klubvezető

d) a tagozatvezető

7.2   A Szövetség Közgyűlése által megválasztott vezető tisztségviselők felelősek a Szövetség tevékenységi körébe tartozó javaslatok megtételéért, azok tartalmáért, az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért.

7.3   Az elnökségi ülések közötti időszakban az operatív tevékenység irányítását az Elnökség elnöke végzi. Eseti munkavégzésre az Elnökség bármely tagja felkérhető.

            Az Elnök (a Szövetség elnöke) a Szövetség önálló képviseletét ellátó, a Közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő. E jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve esetenként az főtitkárra, alelnökökre, az Elnökség tagjaira írásban átruházhatja.

a) A Szövetség elnökének hatásköre és feladatai:

-          irányítja és szervezi az Elnökség munkáját, vezeti az Elnökség üléseit,

-          összehangolja a Szövetség folyamatos tevékenységét, a klubok, tagozatok munkáját,

-          képviseli a Szövetséget a hazai és külföldi szervezetek felé, a Szövetség nevében nyilatkozik,

-          intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,

-          felügyeli a Szövetség gazdasági működését,

-          irányítja a Közgyűlés elé kerülő beszámoló-tervezetek kidolgozását,

-          előkészíti üléseit, gondoskodik tagjainak időbeni meghívásáról;

b) Az Elnököt tevékenységéről a Közgyűlés irányában évenkénti beszámolási kötelezettség, az Elnökség irányában pedig, rendszeres tájékoztatási kötelezettség terheli.

7.4   A Szövetség főtitkárának és alelnökeinek hatásköre és feladatai:

a) részt vesznek a Szövetség működésének elvi-szakmai irányításában,

b)az elnökkel együtt felelősek a Szövetség tevékenységéért,

c)az elnököt segítik munkájában, és távollétében – célfeladatokra lebontva – helyettesítik teljes jog- és hatáskörrel,

d) javaslatot tesznek a Szövetség éves költségvetésére, szervezik és intézik a Szövetség gazdálkodásával összefüggő ügyeket,

e) javaslatot tesznek az Elnökség éves munka- és üléstervére,

f)  részt vesznek a tagokkal, továbbá az állami szervekkel, valamint a társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálásában,

g) szervezik a Szövetség tevékenységi körébe tartozó folyamatos feladatokat,

h) a Közgyűlés szakmai és szervezeti előkészítésében közreműködnek,

i)   felelnek az Szövetség egységes ügyviteli, ügykezelési, irattárazási és információs feladatainak ellátásáért,

j)   közreműködnek a Szövetség kommunikációs munkájában.

7.4.1. Az Elnökség dönt a főtitkár és az alelnökök között a belső feladatmegosztás az érintettek kompetenciája, az elnök jóváhagyásával;

7.4.2. A Szövetség döntéseit tartalmazó határozatok könyvét a szervezési ügyekért felelős alelnök vezeti.  

7.6 Az Elnök, a főtitkár, az alelnökök és az Elnökség tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívására – indokolt esetben, a tagság 2/3-nak írásbeli kérelme alapján – a Közgyűlés jogosult.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f)  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 1. Klubvezető

8.1   Irányítja a klub szakmai munkáját, tervezi és szervezi programját és rendezvényeit.

8.2   Képviseli a Szövetséget és kapcsolatot tart a térség szakmai szervezeteivel, a Szövetséget támogató szervezetekkel.

8.3   Közreműködik az érdeklődők körében a Szövetség népszerűsítésében, a tagság és a támogatók szervezésében.

8.4   Segíti a szakképzést szervező felsőoktatási tanintézeti hallgatók tanulmányi munkáját, szakmai gyakorlatát, szakdolgozat és diplomakészítését.    

 1. Tagozatvezető

9.1   Tervezi és szervezi a tagozat programját, rendezvényeit.

9.2   Szakmai tevékenységi körébe tartozó kérdésekben képviseli és érvényesíti a tagozat álláspontját.

VI. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

 1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. A vezető szerv döntéseit tartalmazó határozatok könyvét a szervezési ügyekért felelős alelnök vezeti, melynek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, a döntéshozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 
 2. A vezető szerv döntéseit, az érintettekkel igazolható úton közli, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, továbbá a döntés nyilvánosságra hozatali módjaként 15 napon belül a Szövetség honlapján megjelenteti.
 3. A Szövetség működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet írásban, a szervezési ügyekért felelős alelnöknek kell benyújtani. Az iratokba történő betekintést a kérelem beérkezésétől számított, legfeljebb 10 napon belül, a Szövetség székhelyén, az alelnök biztosítja.
 4. A Szövetség működését, szolgáltatásai igénybevételének módját, a vezetőszervek döntéseit és az éves munkáról szóló beszámolót a Szövetség honlapján /www.hszosz.hu/, valamint online Hírlevelében hozza nyilvánosságra.
 5. A Szövetség amennyiben folytatni kíván befektetési tevékenységet, ennek megkezdése előtt Befektetési szabályzatot köteles készíteni, melynek elfogadása a Közgyűlés hatásköre.
 6. A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg éves jelentést készíteni.

7.1  Az éves jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

7.2  A Szövetség éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségén másolatot készíthet.

7.3  A Szövetség köteles az éves jelentést az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni: saját honlapján és Hírlevelében, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon közzétenni, a nyilvánosság számára elérhetővé tenni és adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé tenni.

           A civil szervezet beszámolója tartalmazza:

            a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

            b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. A Szövetséget létesítő személyek nevét, valamint azok lakóhelyét, vagy székhelyét az ezen Alapszabály melléklete tartalmazza.

 

VII.A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE ÉS CÉGJEGYZÉSE

 

 1. A Szövetséget az elnök – távollétében a főtitkár, vagy alelnökök – képviselik.
 2. A civil szervezetekkel országos szinten a Szövetség elnöke, illetve megbízása alapján a főtitkár, vagy alelnökök; a klubok szintjén a klubvezetők tartják a kapcsolatot. A klubvezetők ezt a feladatukat a civil szervezetek szövetségeihez szóló delegáló megbízás alapján végzik. A megbízást a Szövetség elnöke írja alá.

10 A Szövetség cégjegyzésére, képviseletére, kötelezettségek vállalására: Dr. Poór József elnök (1024 Budapest, Káplár utca 15-17. szám alatti lakos, anyja neve: Harai Mária) önállóan, Dr. Hegedűs Henrik főtitkár (5000 Szolnok, Lovas István út 18. 2/12. szám alatti lakos, anyja neve:Vásár Teréz ). dr. Hunyadi-Barta Zsuzsanna alelnök (2616 Keszeg, Alkotmány utca 27. szám alatti lakos, anyja neve: Szerényi Julianna ) és Dr. Szabó Szilvia (2096 Üröm, Damjanich u.30/A, anyja neve: Gondos Piroska Mária) alelnök együttesen jogosultak.

3. Kötelezettségvállalásnak minősül a Szövetség feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, vagy ilyen követelés előírása.

 

VIII.A SZÖVETSÉG ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA

 

 1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 2. Az elnökség tagjai feladatukat tiszteletdíj nélkül végzik, de a szövetségi feladataik ellátása közben felmerülő költségeik megtérítésre kerülnek.
 3. A Szövetség bevételei:

-       a rendes tagok által fizetett tagdíjak,

-       a pártoló tagok által fizetett hozzájárulások

-       a Szövetség égisze alatt megvalósuló pályázatok,

-       magyar és külföldi természetes és jogi személyek, cégek, társaságok,

-       intézmények, szervezetek felajánlásai, hozzájárulásai,

-       rendezvények és egyéb bevételek.

 1. A tagdíj mértéke:

-  egyéni tagdíj: 5.000,-Ft/év,

-  cég által fizetett egyéni tagdíj: 10.000,-Ft/év,

-  diák és nyugdíjas tagdíj: 2.000,-Ft/év, -   kis cégek (Bt, KKV) tagdíja: 25.000,-Ft/év, -   vállalati tagdíj: 50.000,-Ft/év.

    Az éves tagdíj befizetése a HSZOSZ 11670009-07758400-70000002 számú bankszámlára teljesíthető, banki átutalással a tárgyév március hó 31. napjáig, új belépő tag esetében a tagsági viszony keletkezésétől számított 90 napon belül. Az adott év július 1. utáni belépés esetén a tagdíj 50 százaléka fizetendő. 

A  klubok költségeinek fedezetére a Szövetséghez befolyt tagdíj 25%-a fordítható. Ennek elosztása létszámarányosan történik.

 1. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.  

A  tagok – a tagsági díj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 1. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez, illetve pénzügyi kötelezettség vállalásához az elnök önállóan, vagy az alelnökök együttesen jogosultak.

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

 

Melléklet: a Szövetséget létesítő személyek nevének, valamint lakóhelyének, illetve székhelyének jegyzéke.

Budapest, 2017. május 3. napján

                                                                                             Dr. Poór József sk.

                                                                                                          elnök