Etikai kódex

PDF-dokumentumEtikai kódex letölthető formátumban

A szervezet általános bemutatása:

A HSzOSz. azért jött létre, hogy benne szakmai célokért tevékenykedő szakemberek, az egyik legfontosabb erőforrásnak, az embernek, a munkáját, fejlődését, a társadalom számára való hasznosságát elősegítse. A Szövetség fontos alapelve: A TAGSÁG ÖNKÉNTES !
Célja: segítő tevékenység, szakmai fejlesztés, a politikától való teljes függetlenség, a szakmaiság elsődlegessége, a működés gazdasági feltételeinek biztosítása, az emberi erőforrás fejlesztése.

Tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően végzi.
Döntéshozó szerve a : KÖZGYŰLÉS.
A megvalósítás letéteményesei: KLUBOK, SZAKMAI SZERVEZETEK, BIZOTTSÁGOK, amelyeket a Közgyűlés és a választott ELNÖKSÉG koordinál, és amely képviseli a Szervezetet.

A HSzOSz KÖZGYŰLÉSE ETIKAI BIZOTTSÁGOT hoz létre, amely a Kódex alapján
végzi munkáját:

Az ETIKAI KÓDEX (EK) a szervezet által elfogadott és elvárt emberi és szakmai magatartási, viselkedési normák gyűjteménye, amelyeket a HSzOSz tagjai és szervezeti egységei kötelesek betartani működésük során, mind belső, mind pedig külső kapcsolataikban. Az ETIKAI BIZOTTSÁG (EB) feladata, hogy őrködjön a Szervezet és a tagság etikus magatartása, viselkedése felett. E normák megsértését az EB szükség esetén vizsgálja, döntéseivel a jobbító szándékot erősíti.
Javaslatait a Közgyűlés elé terjeszti állásfoglalás céljából. Az EB Elnökét a Közgyűlés választja a választási ciklus időtartamára, tagjait a klubok, a tagság javaslatai alapján az EB Elnöke kéri fel. Az EB munkáját az Elnök szervezi és irányítja. Az EB Elnöke évente egyszer beszámol a Közgyűlésnek. Az EB szükség szerint ülésezik, a tagok folyamatosan tartják a kapcsolatot.

A HSzOSz etikai alapelvei:

 1. A szűkebb és tágabb közösség szolgálata, amelybe beletartozik a célokért való tenni akarás, a nyelv, a kultúra, a hagyományok ápolása, az emberi erőforrás kiteljesedése érdekében.
 2. Az emberi kapcsolatokban, a kölcsönös tisztelet, barátságos hangnem, a segítőkészség, előzékenység, a közösség érdekeinek tisztelete, legyen a meghatározó. A kulturált megnyilvánulás fontos követelmény.
 3. Olyan értékekhez kapcsolódjon amely az embert segíti, hogy érvényesüljön az igazságosság és a méltányosság elve és gyakorlata. Céljaink, tetteink értékekhez kapcsolódjanak, és példamutatóak legyenek, a személyes példamutatás, a kötelességek és jogok összhangjának megteremtése érdekében.
 4. A Szövetség tagjai példamutató és mértéktartó életvitelükkel, személyes emberi méltóságuk és a HSzOSz jó hírnevének megőrzésével végezzék feladataikat, a szükségtelen konfliktusokat igyekezzenek elkerülni.
 5. Minden tagunktól igényeljük az egyéni kezdeményezést, a kreativitást, a felelős magatartást, a humán szakmai tervek, célok, magvalósítását kezdeményező tevékenységet.
 6. A Szövetséget érintő kérdésekben a tagok, csak saját hatáskörükre kiterjedően, mértéktartóan és felelősségteljes módon nyilatkozhatnak a nyilvánosság előtt.
 7. A Szövetséget, a tagság: támogatásával, példamutatásával, szakmai tanácsaival, programjaival segítse. Ennek érdekében fejlessze a csatlakozni szándékozó, a célok érdekében tenni akaró embereket és támogató szervezeteket.
 8. Valamennyi tag kötelessége a Szövetség eszközeinek, vagyonának védelme, megőrzése, az adott telephelyen, ahol ilyen eszközöket használnak. Más bérleményekben a vagyon megőrzése a feladata.
 9. A Szövetségben tilos bármilyen diszkrimináció!
 10. Segíteni célszerű a tagság védelmét, azokban az esetekben, amikor, méltánytalan, etikátlan sérelmek érik. Ehhez a szakmailag indokolt szervezeteket fel kell keresni.
 11. A társszervezetekkel, más, a HSzOSz-hez kapcsolódó szervezetekkel való kapcsolat, az emberi méltóság tiszteletben tartásán és a személyiségi jogok maradéktalan betartásán alapuljon.
 12. A Szövetségben minden tisztségviselő és ideiglenes feladattal megbízott személy, a lehető legjobb tudása szerint teljesítse feladatai, a teljesítésről adjon tájékoztatást a közösség számára.
 13. A tisztségeket betöltők és tagok számára fontos az egymás segítése, támogatása. Az érdekek közössége összetartó erő a HSzOSz-ben.
 14. A tisztségviselők jog- és hatáskörét írásba kell foglalni. Ezt véleményezi az EB, majd az Elnökség jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. Ennek gyakoriságát a választási ciklusokhoz kell sorolni, a tisztújítást követő fél éven belül.
 15. Etikátlan viselkedés esetén a vétség miatti eljárást, a tagok mindegyike kezdeményezheti a az Etikai Bizottságnál. A kezdeményezés alapján megállapítható vétség esetén , az EB előterjesztése alapján, a Közgyűlés dönt a vétség megítéléséről.
 16. A Szövetség tagjait kiemelkedő munkájuk elismeréséért „Szakmai Díjban” részesíthetők Ennek feltételeit, az odaítélés módját, rendjét a díjat odaítélő Bizottság határozza meg. A díjakat évente egyszer a Közgyűlésen a Díjbizottság elnöke adja át. A személyi javaslatokat a tagságtól kell kérni. A Bizottság, döntéseiről tájékoztatja az Elnökséget és az EB-t.

Az Etikai Kódex Záradéka:

Az Etikai Kódexet a Közgyűlés fogadja el, hatályba lép a közgyűlés időpontjában (év,hó,nap), módosítását a Közgyűlés rendeli el.

Az EK-t a HSzOSz Honlapján közre kell adni, ahol a Honlap nem érhető el, ott biztosítani kell a nyomtatott formában történő elérést, amely a klubok, szervezetek vezetőségeinek a feladata.

Az EK-et a tagsággal meg kell ismertetni, a felvetődő kérdéseket, javaslatokat el kell juttatni az EB Elnökéhez (csernyanszkyatajkanet.hu), aki az EB közös véleményét közre adja, megválaszolja.

Az EK betartása a tagság közös érdeke.

 

Közgyűlés időpontja:
Budapest, 2010. 06. 23.

Dr. Varga István Gyimesi József Csernyánszky Miklós
EB tagja EB tagja EB Elnöke