Magunkról

Küldetésnyilatkozat

 

Szövetségünk küldetésének tekinti a magyarországi HR szakma folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében támogat minden olyan tevékenységet, amely hatékonyabbá és humánusabbá teheti az emberi erőforrás alkalmazását.

Meghatározó a szerepünk a HR tudományos kutatások, illetve a tudományos eredmények létrehozásában és annak széles körben való terjesztésében, mely lehetőséget biztosít a jó szakmai gyakorlatok kimunkálására, a humánerőforrás menedzsment tevékenységek minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítására. A HSZOSZ innovatív módon képes a humán erőforrás menedzselés fejlesztésével, a tudás és tapasztalatok megosztásával közvetetten hozzájárulni a gazdaság eredményességéhez.

Értékrendünk fő pillérei: a szakértelem, az elkötelezettség az élethosszig tartó tanulás és a tudás alapú társadalom építése iránt, a szociális érzékenység, és a magas szintű szakmai etika.

Szövetségünk a felkészült szakemberek közös munkavégzése révén valósítja meg a kitűzött célokat. Fontosnak tartjuk a hazai és külföldi partner szervezetekkel való együttműködést.

 

A HSZOSZ rövid története

 

1989. december 5-7-én, Budapesten, a Kongresszusi Központban volt az első Országos Humánpolitikai Konferencia. Ekkor fogalmazódott meg, hogy „meg kell újulnia a humán erőforrással való gazdálkodásnak”! Ez adott lendületet a humán szakma további fejlődésének, a működés tudományos megalapozásának. Új utak, új módszerek, új humán szakmai képzés, új humán szervezeti keretek kellettek a megújuláshoz. Ennek egyik eredménye lett 1993-ban a Humán Menedzser Kamara magalakulása Dunaújvárosban. 1993. október 18-án a Fejér Megyei Bíróság bejegyezte a szervezetet. A megalakult Kamara megkezdte a tagság toborzását, amely ekkor még a „Janus Pannonius Tudomány Egyetem”-re járó hallgatókból, néhány gazdasági szervezet, intézmény humán szakembereiből verbuválódott össze. Mi volt a vonzó az új szervezetben? Ez a célokban fogalmazódott meg, vagyis:„az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati tevékenység megismertetése, képzés, fejlesztés elősegítése, érdekképviselő és érvényesítő tevékenység végzése, magas szintű szakmai tevékenység a gazdasági értékteremtés fejlődése érdekében, tagjainak kedvezményes szolgáltatások nyújtása”. Az érdeklődés és a jó szervezés eredményeként hamarosan több száz tagja lett a Kamarának. Számos gazdasági szervezet, intézmény humán munkatársai (személy-és munkaügyi ügyintézők, gazdálkodók, humánszervezők)  léptek be, és megkezdődhetett az érdemi munka.

1995-ben a kamarákat érintő szervezeti változások miatt új nevet: „Humán Szakemberek Országos Szövetsége”, nevet vettük fel. A rendezvényeken sokan vettek részt, hiszen a legfontosabb „tőkéről” az emberi erőforrás jelenéről, jövőjéről tartottak előadásokat a szakma elismert hazai és külföldi szakemberei. Új szemlélet kezdett kialakulni, új módszereket ismerhettek meg a résztvevők. Saját szakfolyóirat jelent meg a - Humánpolitikai Szemle - címmel, színvonalas tartalommal, havi rendszerességgel. Ebben, a megújulási folyamatban példamutató szerepe volt a Janus Pannonius Tudomány Egyetem Felnőttoktatási és Felnőttképzési Igazgatóságának és a Mont Humán Menedzser Iroda Kft-nek. Évente 2-3 alkalommal 1-2 napos konferenciákon ismerte meg a tagság a legújabb eredményeket. A teljesség igénye nélkül, néhány téma ezek közül:

 •  A minőségfejlesztés humánpolitikai kihívásai.
 •  Értékek és mértékek a HR tevékenységben.
 • A munkahelyi konfliktusok megelőzése, kezelése.
 •  Az emberi erőforrás és a humántőke szerepe a harmadik évezred küszöbén.
 •  Új kihívások előtt a közszolgálat.
 •  A személyzeti controlling kialakítása.
 •  Karriertervezés.
 •  Érdekegyeztetés a menedzsment és a munkavállalók között.
 •  Interaktív tréningek.

A felsorolás mutatja a témák és az érdeklődés sokféleségét és újabb igények létrejöttét. Ahogy nőtt a taglétszám, úgy jelentkezett az igény arra, hogy a szervezet is igazodjon a fejlődéshez. Így jöttek létre a klubok, először Budapesten, majd Ajkán, Szegeden, Győrben, Miskolcon, Tatabányán, Debrecenben, Jászberényben, Veszprémben. Ma ezek közül csak 4 működik, viszont a szakmai rendezvényekhez kötődően egyre bővül az érdeklődők - főleg fiatalok - száma. A taglétszám a korábbihoz képest csökkent, viszont örvendetes, hogy sok fiatal szakember érdeklődik rendezvényeink iránt, többen előadást is vállalnak. 10 éven át jól szolgálta a szövetség információ áramlását a „Humán-szakMai-Hírek” című újság, ami a belső életről, szakmai tevékenységről adott hiteles tájékoztatást.

 

A HSZOSZ jelene és jövőképe

 

Szervezetünk célja: a szakmai értékek feltárása, integrálása, fejlesztése, a nemzetközi és hazai „jó gyakorlatok” HR szakemberekhez, vezetőkhöz illetve az érdeklődőkhöz történő eljuttatása. Egyben olyan szakmai műhely kialakítása, amely a jövőben is alkalmas lesz a HR intézményrendszerének, a HR vezetőknek és munkatársaknak hatékony támogatására, tudástárának, szakértői hálózatának kialakítására. Ennek érdekében a HSZOSZ:

 • szakmai klubhálózatot működtet;
 • évente 1-2 konferenciát, szimpóziumot szervez;
 • évente 1-2 HR alapkutatást valósít meg, amelynek eredményeit megosztja a szakmai közönséggel konferenciáin, tudományos publikációkban és honlapján.

A HSZOSZ tagsága 2017 májusában új elnökséget választott. A megújulás útjait kerestük és tártuk fel, amely az igen intenzív társadalmi változások fegyelembevételét is jelenti a szervezet életében. A korábbi működésből származó értékek megtartása mellett irányadónak tekintjük:

 • a függetlenséget,
 • a szakmai hitelességet, eredményességet,
 • a minőség iránti elkötelezettséget, a teljesítmény elvűséget,
 • széleskörű együttműködést, a gazdasági szektorokkal és a közigazgatással,
 • a HR több generációs működési (együttműködési) modelljének megteremtését, fenntartását.

Stratégiai céljainkat a következőkben foglaltuk össze, lásd a 2/2017 számú Határozatot, melyet az elnökség 2017. június 8-i. ülésén „Fontosabb célok és tevékenységi körök 2017 és 2020 között” címmel fogadott el:

 • Programok – konferenciák folytatása.
 • Innováció támogatása.
 • Kutatásokban való aktív részvétel.
 • HR klubok.
 • CSR (társadalmi felelősségvállalás) tevékenység kibontakoztatása.
 • Kommunikáció fejlesztése.
 • Tagság növelése.
 • Működés javítása.

Elnökségünk – tagjaink és az elnökséggel szorosan együttműködő „Konzultatív Testület” hathatós támogatásával – összetételében, elkötelezettségében, tenni akarásában képes e feladatok eredményes végrehajtására. Ezért, tehát várjuk minél több kollégánk - és leendő kollégánk csatlakozását, együttműködésük hívószavai:

  

Tudás, kompetencia, teljesítmény, közös élmény és siker!”

  

Budapest, 2018. február 27-én

  

Dr. Poór József DSc., CMC 
egyetemi tanár
HSZOSZ elnök
Sk.

 

Dr. Hegedűs Henrik PhD
HSZOSZ főtitkára
Sk.

 

 


Nyomtatás   E-mail